R$750 / mês

Housing 185

Rua Frei Germano 185 - Partenon - Porto Alegre
R$485 / mês

Housing 71

Rua Martins de Lima, 71 - Partenon
R$850 / mês

Housing 121

R. Frei Germano, 121 - Partenon, Porto Alegre - RS - 91530-060
R$545 / mês

Housing 784

R. Cap. Pedro Werlang, 784 - Partenon Porto Alegre - RS 91530-110
R$495 / mês

Housing 109

Rua Martins de Lima, 109 - Partenon, Porto Alegre - RS, 91520-000, Brasil
R$560 / m

Housing 152

R. dos Burgueses, 152 - Partenon, Porto Alegre - RS, 91530-020
R$470 / mês

Housing 161

R. Frei Germano, 161 - Partenon, Porto Alegre - RS, 91530-060
R$465 / mês

Housing 377

R. Prof. Guerreiro Lima, 377 - Paternon, Porto Alegre - RS, 91530-190